Homepage Producten En Technieken Kathodische bescherming

Kathodische bescherming


Betonnen constructies verouderen. De degradatie van gewapend beton is voornamelijk te wijten aan corrosie van de wapening, een fenomeen dat zich voordoet wanneer het beton zijn vermogen heeft verloren om de wapening te beschermen. Externe verontreinigende stoffen in lucht of water, dringen in het beton via de aanwezige microporiën. In de loop van de tijd worden de chemische eigenschappen van het beton in de buurt van de wapening gewijzigd en daalt de pH. Zodra het vocht uit de omgeving doordringt tot aan het wapeningsstaal, begint de corrosie.

Bij de traditionele betonreparatie gaan we altijd uit van de volledige verwijdering van het aangetaste beton, waarna de betonschade met een cement- of kunststofgebonden reparatiemortel gerepareerd kan worden.

De meest innovatieve betonreparatie techniek is Kathodische Bescherming (KB). Hierbij wordt wapeningsstaal tegen corrosie beschermd door een extern aangebrachte elektrische stroom. Bij een kathodisch beschermingssysteem is dat niet altijd nodig omdat de corrosie geremd wordt door het kathodische systeem.

Kathodische bescherming wordt toegepast bij (verwachte) betonschade door wapeningscorrosie, ongeacht het chloridegehalte of het soort constructie. Hierbij is een lokale aanpak van probleemgebieden mogelijk. Grootscheepse saneringswerkzaamheden zijn niet nodig. Dit maakt KB tot een aantrekkelijke en esthetisch verantwoorde beschermingstechniek.


Doordat Tebecon onderdeel is van Freyssinet, kan zij terugvallen op veel ervaring (wereldwijd!) met de toepassing, engineering en monitoring van KB-systemen.

Foreva®-oplossingen kunnen ingezet worden voor corrosiebestrijding van de wapening in gewapend beton gedurende alle fasen van de ontwikkeling ervan, door:
  • een beschermende omgeving rond de wapening te behouden,
  • het ontstaan van corrosie in de wapening te stoppen
  • corrosievorming op de lange termijnn te voorkomen na herstel van de structurele schade die is aangericht.
Foreva®-oplossingen zijn actief rond het wapeningsstaal of op de wapening zelf door:
  • het betonoppervlak te behandelen om de indringing van de schadelijke stoffen te vertragen of stoppen voordat deze de wapening bereiken,
  • het beton te ontdoen van de schadelijke substanties om de beschermende omgeving rond de wapening te herstellen,
  • de wapening te beschermen door middel van een elektrochemisch proces om de corrosie te stoppen, zonder dat verdere aantasting hierdoor geactiveerd wordt.

De bescherming van het wapeningsstaal moet bij iedere reparatie (conventioneel of KB) van schade worden geborgd. De constructie moet nadien weer veilig en duurzaam zijn. Ieder reparatieproject is anders, doordat elke constructie uniek is qua opbouw, mate van veroudering en schade. Ondanks dat de activiteiten en de materialen die gebruikt worden voor elk project gelijk zijn, blijft het aanbrengen van een KB systeem maatwerk. Het ontwerp, de engineering, aantal voedingen, dataloggers en anodematerialen dienen per situatie opnieuw te worden bepaald.


KB heeft grote voordelen ten opzichte van traditioneel repareren. Met name vergroting van de beschikbaarheid en duurzaamheid van de constructie en de vermindering van hinder tijdens de uitvoering zijn de voornaamste voordelen ten opzichte van traditionele reparaties. In de praktijk is de kennis rondom het adviseren, ontwerpen, uitvoeren en het beheren van de KB grotendeels gebaseerd op veelvuldig en succesvol toegepaste ervaring.

Ontwerp en installatie van het systeem dient in overeenstemming te zijn met de bepalingen van EN12696:2012 "Kathodische bescherming van staal in beton", CUR aanbeveling 45 en de BRL 2834.